Výpujční řád

  • Právo půjčovat si knihy z místní knihovny má každý čtenář této knihovny. Čtenářem se může stát každý občan České republiky, děti do 15-ti let se souhlasem rodičů.
  •  Každému čtenáři vystaví knihovník čtenářský průkaz. Čtenář je povinen jej předložit při každé návštěvě knihovny k provedení záznamu o vrácení a zapůjčení knih. Další povinností čtenáře je řídit se tímto výpůjčním řádem. Za služby knihovny zaplatí čtenáři paušální poplatek – roční. Dospělí uhradí 30,- Kč, děti do 15-ti let zdarma, studenti a důchodci 15,- Kč.  
  • Výpůjční lhůta knih je 1 měsíc, periodik 14 dnů. Po uplynutí této lhůty může knihovník na požádání čtenáře prodloužit tuto dobu. O výpůjční lhůtě studijní literatury se musí čtenář dohodnout s knihovníkem.
  •  Při výrazném překročení výpůjční lhůty (po 2 měsících) bude čtenáři zaslána písemná upomínka. Nebudou-li knihy vráceny ani po 2. upomínce, budou vymáhány prostřednictvím obecního úřadu. Za každou upomínku je čtenář povinen zaplatit poplatek: I. upomínka – 10,- Kč, 2. upomínka – 20,- Kč. Při zaslání doručenky obecním úřadem zaplatí čtenář 50,- Kč za každý nevrácený svazek a 20,- Kč za každý časopis.
  • Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně a na skryté vady upozornit, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozené knihy hradit sám. Poškozenou nebo ztracenou knihu (časopis) nahradí čtenář jiným výtiskem téhož titulu nebo peněžitým obnosem ve výši původní ceny a 50,- Kč pokuty za zařazení knihy do knihovního fondu nebo 20,- Kč pokuty za každý znovu zařazovaný časopis.
  • Čtenář nemá právo půjčovat knihy z knihovny dalším osobám.
  •  V zájmu ostatních čtenářů je třeba, aby čtenář ohlásil knihovníkovi před návštěvou knihovny, vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc. Po dobu trvání této nemoci mu nemohou být půjčovány knihy ani časopisy.
  • Čtenářem přestává být: kdo se odhlásí sám, kdo způsobí knihovně škodu, kterou odmítá uhradit, kdo porušuje výpůjční řád, kdo po uplynutí kalendářního roku neuhradí čtenářský poplatek.


          VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY:   STŘEDA: 12.00 – 16.00 HODIN

 

Kontakt: Tel.: + 420 558 362 821  E-mail: knihovnakosariska@seznam.cz